Условите и правилата последен пат се ажурирани на 31.03.2022 година

 

1.Вовед

Овие Правила и услови се однесуваат на оваа веб страна и на трансакциите поврзани со нашите производи и услуги. Дополнително може да бидете обврзани и со анекс договори поврзани со вашиот однос со нас или било какви производи или услуги кои што ги добивате од нас. Доколку било која одредба од дополнителните договори е во спротивност со било која одредба од овие Услови, одредбите на овие анекс договори се приоритетни и ќе преовладуваат.

 

2.Врзување

Со регистрирање, пристапување или на друг начин користење на оваа веб страна, вие со ова се согласувате да бидете обврзани со овие Услови и правила наведени подолу. Самото користење на оваа веб страна подразбира познавање и прифаќање на овие Услови и правила. Во некои конкретни случаи, можеме исто така да побараме од вас експлицитно да се согласите.

 

3.Електронска комуникација

Со користење на оваа веб страна или комуникација со нас преку електронски средства, вие се согласувате и потврдувате дека можеме да комуницираме со вас електронски на нашата веб страна или со испраќање е-маил до вас, се согласувате дека сите договори, известувања и други комуникации ги обезбедуваме електронски да ги задоволиме сите законски барања, вклучително, но не ограничувајќи се на барањето таквите комуникации да бидат во писмена форма.

 

 1. Интелектуална сопственост

Ние или нашите даватели на лиценца ги поседуваме и контролираме сите авторски права и други права на интелектуална сопственост веб страната и податоците, информациите и другите ресурси прикажани или достапни во рамките на веб страна.

4.1 Сите права се задржани

Освен ако специфичната содржина не диктира поинаку, не ви е дадена лиценца или кое било друго право според авторските права, заштитен знак, патент или други права на интелектуална сопственост. Ова значи дека нема да користите, копирате, репродуцирате, изведувате, прикажувате, дистрибуирате, вметнувате во кој било електронски медиум, менувате, менувате инженеринг, декомпилирате, пренесувате, преземате, пренесувате, монетизирате, продавате или комерцијализирате какви било ресурси на оваа веб страна во која било форма, без наша претходна писмена дозвола, освен и само доколку поинаку е пропишано во прописите на задолжителниот закон (како што е правото на цитат).

 

 1. Newsletter известувања

Без оглед на горенаведеното, можете да го проследите нашиот newsletter во електронска форма на други кои можеби ќе бидат заинтересирани да ја посетат нашата веб страна.

 

 1. Сопственост на трети лица

Нашата веб страна може да вклучува хиперврски или други референци до веб страните на други страни. Ние не ја следиме или прегледуваме содржината на веб страните на други страни кои се поврзани со оваа веб страна. Производите или услугите понудени од други веб страни ќе подлежат на важечките Услови и правила на тие трети страни. Изразените мислења или материјалите што се појавуваат на тие веб страни не се нужно споделени или одобрени од нас.

Ние нема да бидеме одговорни за било какви практики за приватност или содржина на овие страници. Вие ги сносите сите ризици поврзани со користењето на овие веб страни и сите поврзани услуги од трета страна. Ние нема да прифатиме никаква одговорност за каква било загуба или штета на кој било начин, без разлика што е предизвикана, што произлегува од вашето откривање на лични информации на трети страни.

 

 1. Одговорна употреба

Со посета на нашата веб страна, се согласувате да ја користите само за цели како што е дозволено со овие Услови, какви било дополнителни договори со нас и важечките закони, регулативи и општо прифатените онлајн практики и индустриски упатства. Не смеете да ја користите нашата веб страна или услуги за да користите, објавувате или дистрибуирате материјал што се состои од (или е поврзан со) злонамерен компјутерски софтвер; користете податоци собрани од нашата веб страна за каква било директна маркетинг активност или спроведувате било какви систематски или автоматизирани активности за собирање податоци на или во врска со нашата веб страна.

Вклучувањето во каква било активност што предизвикува или може да предизвика оштетување на веб страната или што се меша со перформансите, достапноста или пристапноста на веб страната е строго забрането.

 

 1. Регистрација

Може да се регистрирате за да креирате свој профил на нашата веб страна. За време на овој процес, можеби ќе треба да изберете лозинка. Вие сте одговорни за одржување на доверливоста на лозинките и информациите за сметката и се согласувате да не ги споделувате вашите лозинки, информации за сметката или обезбеден пристап до нашата веб страна или услуги со кое било друго лице. Не смеете да дозволите ниту едно друго лице да ја користи вашата сметка за пристап до веб страната бидејќи вие сте одговорни за сите активности што се случуваат преку употребата на вашите лозинки или сметки. Мора веднаш да не известите доколку дознаете за какво било откривање на вашата лозинка.

По затворањето на сметката, нема да се обидувате да регистрирате нова сметка без наша дозвола.

 

 1. Содржина објавена од вас

Може да обезбедиме различни алатки за отворена комуникација на нашата веб страна, како што се коментари на блог, објави на блогови, форуми, пораки, оценки и прегледи и разни услуги за социјални медиуми. Можеби не е изводливо да ја прегледаме или следиме целата содржина што вие или другите може да ја споделувате или доставувате на или преку нашата веб страна. Сепак, го задржуваме правото да ја прегледаме содржината и да ја следиме целата употреба и активност на нашата веб страна и да ја отстраниме или отфрлиме секоја содржина по наше дискреционо право. Со објавување информации или на друг начин со користење на какви било отворени алатки за комуникација како што е споменато, се согласувате дека вашата содржина ќе биде во согласност со овие Услови и правила и не смее да биде нелегална или незаконска или да ги прекршува законските права на кое било лице.

 

 1. Поднесување идеи

Не поднесувајте никакви идеи, пронајдоци, авторски дела или други информации што може да се сметаат за ваша интелектуална сопственост што би сакале да ни ги презентирате, освен ако претходно не сме потпишале договор во врска со интелектуалната сопственост или договор за необјавување. Доколку ни ги откриете во отсуство на таков писмен договор, ни давате светска, неотповиклива, не ексклузивна лиценца без авторски права за користење, репродукција, складирање, прилагодување, објавување, преведување и дистрибуција на вашата содржина во било кој постоечки или иден медиум.

 

 1. Престанок на употреба

Можеме, по наше дискреционо право, во секое време да го измениме или прекинеме пристапот, привремено или трајно, на веб страната или на било која услуга на неа. Вие се согласувате дека нема да бидеме одговорни пред вас или било која трета страна за било каква измена, суспензија или прекин на вашиот пристап до, или употреба на, веб страната или било која содржина што можеби сте ја споделиле на веб страната. Нема да имате право на компензација или друга исплата, дури и ако одредени карактеристики, поставки и/или било која Содржина на која сте придонеле или на кои сте се потпреле, трајно се изгубени. Не смеете да заобиколите или да се обидувате да заобиколите било какви мерки за ограничување на пристапот на нашата веб страна.

 

 1. Гаранции и одговорност

Ништо во овој дел нема да ја ограничи или исклучи гаранцијата наведена со закон дека би било незаконско да се ограничи или исклучи. Оваа веб страна и целата содржина на веб страната се обезбедени на основа „како што е“ и „како што е достапна“ и може да вклучува неточности или печатни грешки. Изрично ги отфрламе сите гаранции од секаков вид, без разлика дали се изразени или имплицитни, во однос на достапноста, точноста или комплетноста на Содржината. Ние не даваме гаранција дека:

 • оваа веб страна или нашите производи или услуги ќе ги задоволат вашите барања;
 • оваа веб страна ќе биде достапна непрекинато, навремена, безбедна или без грешки;
 • квалитетот на кој било производ или услуга купена или добиена од вас преку оваа веб страна ќе ги исполни вашите очекувања.

Следните одредби од овој дел ќе се применуваат до максималниот степен дозволен со применливиот закон и нема да ја ограничат или исклучат нашата одговорност во однос на било кое прашање што би било незаконски или незаконски да ја ограничиме или исклучиме нашата одговорност. Во никој случај нема да бидеме одговорни за било какви директни или индиректни штети (вклучувајќи какви штети за губење на профит или приход, загуба или оштетување на податоци, софтвер или база на податоци, или загуба или штета на имот или податоци) направени од вас или било кое трето лице, што произлегува од вашиот пристап или користење на нашата веб страна.

Освен до степен до кој дополнителен анекс договор изречно наведува поинаку, нашата максимална одговорност кон вас за сите штети кои произлегуваат од или поврзани со веб страната или било какви производи и услуги што се продаваат или продаваат преку веб страната, без оглед на формата на правна постапка што наметнува одговорност ( дали во договор, правичност, небрежност, планирано однесување, деликт или друго) ќе биде ограничено на вкупната цена што ни ја плативте за купување на такви производи или услуги при користење на веб страната. Таквото ограничување ќе се применува збирно за сите ваши побарувања, дејствија и причини за постапување од секаков вид и природа.

 

 1. Приватност

За да пристапите до нашата веб страна и/или услуги, можеби ќе треба да дадете одредени информации за себе како дел од процесот на регистрација. Се согласувате дека секоја информација што ќе ја дадете секогаш ќе биде точна, точна и ажурирана.

Вашите лични податоци ги сфаќаме сериозно и сме посветени на заштита на вашата приватност. Нема да ја користиме вашата електронска адреса за несакана пошта и спам. Целата електронска пошта испратени од нас до вас ќе биде само во врска со обезбедување на договорени производи или услуги.

Развивме политика за да одговориме на сите грижи за приватноста што можеби ги имате. За повеќе информации, ве молиме погледнете ја нашата нашата политика за приватност и политика за колачиња.

 

 1. Политика за малолетни лица

Ние не собираме податоци за деца. Ако откриеме дека такви информации се пренесени кај нас без согласност од родител или старател на деца помлади од 18 години, ние ќе ги отстраниме без одложување. Малолетни лица на возраст под 18 години не смеат да ја користат веб страната.

 

Ниту еден дел од веб страната не е дизајниран да привлече било кого кој е помлад од 18 години.

 

 1. Достапност

Посветени сме да ја направиме содржината што ја обезбедуваме достапна за лицата со попреченост. Ако имате попреченост и не можете да пристапите до кој било дел од нашата веб страна поради вашата попреченост, ве молиме да ни дадете известување со детален опис на проблемот со кој наидовте. Ако проблемот е лесно препознатлив и решлив во согласност со индустриските стандардни алатки и техники за информатичка технологија, ние веднаш ќе го решиме.

 

 1. Извозни ограничувања / Правна усогласеност

Пристапот до веб страната од територии или земји каде што Содржината или купувањето на производите или услугите што се продаваат на веб страната е нелегално е забрането. Не смеете да ја користите оваа веб страна со прекршување на законите и прописите за извоз на Македонија.

 

 1. Задача

Не можете да доделите, пренесете или под договорите некое од вашите права и/или обврски според овие Услови и правила, целосно или делумно, на трета страна без наша претходна писмена согласност. Секоја наводна задача што го прекршува овој Дел ќе биде ништовна.

 

 1. Прекршување на овие Услови и правила

Без да се загрозат нашите права според овие Услови и правила, доколку ги прекршите овие Услови и правила на било кој начин, може да преземеме такви дејствија што ќе сметаме дека се соодветни за да се справиме со прекршувањето, вклучително и привремено или трајно суспендирање на вашиот пристап до веб страната, контактирајте го вашиот давател на интернет услуги да побара да го блокира вашиот пристап до веб страната и/или да започне правна постапка против вас.

 

 1. Виша сила / Force majeure

Никакво доцнење, неуспех или пропуст од страна на било која од страните да изврши или почитува некоја од нејзините обврски согласно со ова нема да се смета за прекршување на овие Услови и услови се додека таквото одложување, неуспех или пропуст произлегува од било која причина надвор од разумната контрола на таа страна.

 

 1. Обесштетување

Се согласувате да не браните и да не држите безбедни, од и против сите побарувања, обврски, штети, загуби и трошоци кои се однесуваат на вашето прекршување на овие Услови и правила и важечките закони, вклучително ги и правата на интелектуална сопственост и правата на приватност. Веднаш ќе ни ги надоместите нашите штети, загуби и трошоци поврзани со или кои произлегуваат од таквите побарувања.

 

 1. Откажување

Неуспехот да се спроведе некоја од одредбите наведени во овие Услови и правила, или не искористување на било која опција за раскинување, нема да се толкува како откажување од таквите одредби и нема да влијае на валидноста на овие Услови и правила или на било кој Договор или дел од него, или право потоа да се спроведува секоја одредба.

 

 1. Јазик

Овие Правила и Услови ќе се толкуваат и толкуваат исклучиво на македонски јазик. Сите известувања и преписки ќе бидат напишани исклучиво на тој јазик.

 

 1. Цел на договорот

Овие Услови и правила, заедно со нашата политиката за приватност и политиката за колачиња., го сочинуваат целиот договор помеѓу нас во врска со вашата употреба на оваа веб страна.

 

 1. Ажурирање на овие Услови и правила

Можеме да ги ажурираме овие Услови и правила од време на време. Ваша обврска е периодично да ги проверувате овие Правила и услови за промени или ажурирања. Датумот наведен на почетокот на овие Правила и услови е последниот датум на ревизија. Промените на овие Услови и правила ќе стапат на сила по објавувањето на таквите промени на нашата веб страна. Вашето континуирано користење на оваа веб страна по објавувањето на промени или ажурирања ќе се смета за известување за вашето прифаќање да се придржувате и да бидете обврзани со овие Услови и правила.

 

 1. Избор на закон и јурисдикција

Овие Услови и правила ќе бидат регулирани со законите на Република Северна Македонија. Сите спорови во врска со овие Услови и правила ќе бидат предмет на јурисдикција на судовите на Република Северна Македонија. Ако некој дел или одредба од овие Услови и правила се утврди од страна на суд или друг орган како неважечки и/или неприменлив според важечкиот закон, тој дел или одредба ќе бидат изменети, избришани и/или спроведени до максималниот дозволен степен за да се да ги реализираат намерите на овие Услови и правила. Останатите одредби нема да бидат засегнати.

 

 1. Информации за контакт

Оваа веб страна е управувана и е во сопственост на Нова Пошта дооел Скопје. Контактирајте не преку испраќање е-маил на следната адреса: kontakt@amaro.mk и нашата физичка адреса ул. 1550 бр.50, Скопје.